MorgondagensMinnen

 

Välkommen till Morgondagens Minnen!

40 år 1979-2019

                              
                                Morgondagens Minnen utför inventeringar och byggnadshistorisk utredningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt framställer antikvariska förundersökningar inför vård, konservering, restaurering eller ombyggnad. En förundersökning redovisar objektets ursprungliga och nuvarande utseende och dess kulturhistoriska värden identifieras.          

Vi åtar oss också uppdrag som antikvariskt sakkunniga enligt PBL och KML. Morgondagens Minnen bistår byggherren med antikvariska kontrollanter under byggprocessen och företräder honom i fråga om historiska referenser.

Den byggnadshistorisk utredningen beskriver vilka förändringar som utförts i en byggnad eller ett bebyggelseområde. Dessa sammanslagna utgör det kulturhistoriska värdet - inte enbart det befintliga eller ett tidigare befintligt utseendet. Att besluta i vilken grad en byggnads utseende och användning kan förändras vid en ombyggnad eller en restaurering åligger dock myndigheterna; Länsstyrelsen och kommunerna fungerar som beslutande organ då det gäller byggnads-, plan- och miljöfrågor. Vi rådgiver våra uppdragsgivare om hur en byggnad kan förändras utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade.


Jan Granberg, fil.dr.i konstvetenskap med arkitekturhistoria vid Stockholms Universitet.

Certifierad antikvariskt sakkunnig,KUL2.

medlem i FIBOR och SPBA


Kontakt

Närkesgatan 2, 116 40 Stockholm

Mobil: 070 - 591 57 76

Bankgiro: 56 24 -18 54

Org.nr.9-460428-0836-100.Vi har F-skatt.

Epost: info@morgondagensminnen.nu

Länkar:

www.spba.se 

www.fibor.org 

www.boverket.se